Revitanu

INSTITUUT CONCORDIA VOF - Algemene leveringsvoorwaarden

Terug naar homepage Revitanu | terug naar Contact


artikel 1 - Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met INSTITUUT CONCORDIA VOF, hierna te noemen 'INSTITUUT CONCORDIA VOF”. gevestigd te Nieuwendijk, 4255 GL Rijksweg 16, betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen, leergangen en alle andere vormen van opleiding, dan wel tot advisering daaromtrent in de ruimste zin des woords, hierna te noemen 'training'. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door INSTITUUT CONCORDIA VOF. Tevens zijn onder deze voorwaarden alle handelsnamen van INSTITUUT CONCORDIA VOF begrepen waaronder onder andere Revitanu.

artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen INSTITUUT CONCORDIA VOF en de deelnemer / opdrachtgever komt tot stand bij: inzending aan INSTITUUT CONCORDIA VOF (per post, fax of e-mail) van het daartoe bestemde, door de deelnemer / opdrachtgever ondertekende inschrijvingsformulier, of door de door INSTITUUT CONCORDIA VOF en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging van de aanmelding of opdracht, of door schriftelijke bevestiging door INSTITUUT CONCORDIA VOF aan de deelnemer / opdrachtgever van diens telefonische aanmelding of opdracht, of wanneer opdrachtgever / deelnemer een opleiding / herhaling heeft gevolgd bij INSTITUUT CONCORDIA VOF en deze betaald is. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met de herhalingstraining voor de gevolgde opleiding / herhaling op de gebruikelijke termijn. Indien de deelnemer / opdrachtgever geen gebruik wil maken van deze verlenging, dient hij dit zo spoedig mogelijk na ontvangst van de uitnodiging aan INSTITUUT CONCORDIA VOF schriftelijk kenbaar te maken, doch uiterlijk vier weken voor aanvang van de training.

artikel 3 - Annulering door de deelnemer bij open inschrijving

De deelnemer heeft het recht om deelname aan een training bij open inschrijving schriftelijk per aangetekende brief te annuleren. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van een training bij open inschrijving is de deelnemer verplicht de helft van de cursuskosten te betalen. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van een training bij open inschrijving is de deelnemer verplicht het volledige deelnemersbedrag (incl. horeca-arrangement) te betalen. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum van het poststempel. In geval de deelnemer na aanvang van de training bij open inschrijving deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling. [Zie tevens artikel 9: Vervanging!].

artikel 4 - Annulering door de opdrachtgever bij incompany training

De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht voor een incompany training schriftelijk per aangetekende brief te annuleren. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van een incompany training is de opdrachtgever verplicht tot betaling als annuleringskosten van 25% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag (exclusief horeca-arrangement), met een minimum van € 700,- per factuur. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van een incompany training is de opdrachtgever verplicht het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag (incl. horeca-arrangement) als annuleringskosten te betalen. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum van het poststempel. In geval de opdrachtgever, na aanvang van de training, de training tussentijds beëindigt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Ingeval een deelnemer de training tussentijds beëindigt of anderszins niet aan deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

artikel 5 - Annulering c.q. wijziging door INSTITUUT CONCORDIA VOF

INSTITUUT CONCORDIA VOF heeft het recht zonder opgave van redenen een training opdracht/ deelnemer te annuleren in welk geval de opdrachtgever/deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan INSTITUUT CONCORDIA VOF betaalde bedrag. INSTITUUT CONCORDIA VOF is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een training te wijzigen. Indien INSTITUUT CONCORDIA VOF tot het oordeel komt dat van de opdrachtgever / deelnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd de training onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan INSTITUUT CONCORDIA VOF besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het voor de opdracht overeengekomen bedrag. Het staat INSTITUUT CONCORDIA VOF te allen tijde vrij de inhoud en opzet van het programma van een training te wijzigen en de trainers en het trainingsmateriaal te vervangen, zonder dat de opdrachtgever / deelnemer daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft. INSTITUUT CONCORDIA VOF zal de opdrachtgever / deelnemer zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van enige wijziging als hierboven bedoeld.

artikel 6 - Deelname verplaatsen

De deelnemer heeft het recht om tot 2 weken voor aanvang van de training de deelname kosteloos te verplaatsen naar een andere, uiterlijk zes maanden later gelegen cursusdatum, indien die datum beschikbaar is. Dit geldt echter niet voor incompany trainingen. Bij een éénmalige verplaatsing binnen 2 weken tot 1 week voor aanvang van de training is de deelnemer een toeslag verschuldigd van 25% over de prijs van de training en het bijbehorende horeca-arrangement. Voor iedere volgende verplaatsing is de deelnemer verplicht 100% van het trainingsbedrag en bijbehorend horeca-arrangement te betalen. Bij verplaatsing binnen 1 week voor aanvang van de training is de deelnemer verplicht het gehele trainingsbedrag en bijbehorend horeca-arrangement te betalen.

artikel 7 - Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever / deelnemer worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

artikel 8 - Uitsluiting

INSTITUUT CONCORDIA VOF heeft het recht zonder opgave van redenen een deelnemer voor de aanvang van de training van deelname uit te sluiten, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan INSTITUUT CONCORDIA VOF betaalde bedrag. INSTITUUT CONCORDIA VOF behoudt zich het recht voor om een deelnemer, die meer dan 1 uur te laat komt, de toegang tot de training te weigeren, indien dit naar het oordeel van INSTITUUT CONCORDIA VOF een verstorende invloed heeft op de trainingsactiviteiten, in welk geval de deelnemer geen recht heeft op enige terugbetaling. INSTITUUT CONCORDIA VOF behoudt zich het recht voor om een deelnemer die zich misdraagt van de training te verwijderen indien de misdraging naar het oordeel van INSTITUUT CONCORDIA VOF een verstorende invloed heeft op de trainingsactiviteiten, in welk geval de deelnemer geen recht heeft op enige terugbetaling.

artikel 9 - Vervanging

De deelnemer kan bij verhindering in zijn plaats kosteloos voor een voor INSTITUUT CONCORDIA VOF aanvaardbare vervanger zorgdragen, indien de vervanging aan INSTITUUT CONCORDIA VOF wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de training. Vervanging na het begin van de training is niet toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van INSTITUUT CONCORDIA VOF om een deelnemer te weigeren of om een training te annuleren.

artikel 10 - Prijzen

Prijzen zijn vermeld in de van tijd tot tijd door INSTITUUT CONCORDIA VOF gepubliceerde folders en tarieflijsten. Deze prijzen zijn bindend, tenzij bij schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 2 een andere prijs is overeengekomen. INSTITUUT CONCORDIA VOF heeft het recht zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een opdracht / training de op dat moment geldende of overeengekomen prijs zal blijven gelden, tenzij de training wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven, in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing zal zijn. Genoemde prijzen luiden in Euro's en zijn exclusief BTW.

artikel 11 - Betaling

De opdrachtgever / deelnemer is gehouden facturen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk binnen vijftien dagen na de eerste bijeenkomst van de betreffende training. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever / deelnemer van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling door INSTITUUT CONCORDIA VOF is vereist en is een vertragingsrente verschuldigd van één procent (1%) per kalendermaand of deel daarvan. De reiskosten, privé-kosten alsmede verblijfskosten en kosten buiten het horeca-arrangement in verband met deelname aan een training, zijn voor rekening van de deelnemer en dienen bij vertrek uit de accommodatie contant te worden betaald. De opdrachtgever / deelnemer dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder enige verrekening of opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke tekortkomingen van INSTITUUT CONCORDIA VOF. Alle kosten die INSTITUUT CONCORDIA VOF redelijkerwijs moet maken in verband met aan de opdrachtgever / deelnemer toe te rekenen tekortkomingen in nakoming van diens verplichtingen jegens INSTITUUT CONCORDIA VOF zijn voor rekening van de opdrachtgever / deelnemer. Daaronder zijn begrepen kosten van interne administratieve afhandeling en alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten in verband met externe (rechts)bijstand, welke minimaal vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag zullen bedragen met een minimum van € 150,- per factuur.

artikel 12 - Intellectuele eigendom

Het auteursrecht, databankrecht, merkrecht, octrooirecht en alle andere rechten van intellectuele eigendom op de training en op alle in verband daarmee door of namens INSTITUUT CONCORDIA VOF uitgegeven folders en catalogi berusten uitsluitend bij INSTITUUT CONCORDIA VOF c.q. haar licentiegever(s). Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot het auteursrecht, op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van INSTITUUT CONCORDIA VOF of haar vertegenwoordigers, berusten uitsluitend bij INSTITUUT CONCORDIA VOF c.q. haar licentiegever(s). Alle van of via INSTITUUT CONCORDIA VOF in het kader van de training verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever / deelnemer of zijn organisatie. Het is de opdrachtgever / deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie / materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van INSTITUUT CONCORDIA VOF. De overeenkomst met de opdrachtgever / deelnemer strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom ten aanzien van de training en de in het kader daarvan door of namens INSTITUUT CONCORDIA VOF aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

artikel 13 - Aansprakelijkheid

INSTITUUT CONCORDIA VOF verplicht zich de trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens INSTITUUT CONCORDIA VOF door een derde wordt verzorgd, aanvaardt INSTITUUT CONCORDIA VOF slechts aansprakelijkheid voor die derde voor een handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, onverminderd het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van INSTITUUT CONCORDIA VOF. INSTITUUT CONCORDIA VOF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de van of via INSTITUUT CONCORDIA VOF verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van INSTITUUT CONCORDIA VOF. De eventuele aansprakelijkheid van INSTITUUT CONCORDIA VOF is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever / deelnemer aan INSTITUUT CONCORDIA VOF voor de training verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval is INSTITUUT CONCORDIA VOF aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

artikel 14 - Vertrouwelijkheid

INSTITUUT CONCORDIA VOF zal ten aanzien van het gebruik van voor de training verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

artikel 15 - Klachtenprocedure

INSTITUUT CONCORDIA VOF doet er alles aan om de kwaliteit van haar trainingen te waarborgen. Mocht de opdrachtgever / deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich hieromtrent schriftelijk richten tot INSTITUUT CONCORDIA VOF.

artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen INSTITUUT CONCORDIA VOF en de opdrachtgever / deelnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Terug naar homepage Revitanu | terug naar Contact